Poziv za članove Kulturnog vijeća Grada Đakova

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 8/13) gradonačelnik Grada Đakova raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor članova

Kulturnog vijeća Grada Đakova

 

I.

Pokreće se postupak izbora članova Kulturnog vijeća Grada Đakova koje se osniva radi predlaganja  ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Đakova, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

Kulturno vijeće pruža stručnu pomoć Gradskom vijeću i Gradonačelniku Grada Đakova pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Đakovo.

II.

Kulturno vijeće ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje Gradsko vijeće Grada Đakova, na prijedlog gradonačelnika, na mandat od 4 godine.

 

III.

Za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova mogu biti imenovani kulturni djelatnici i umjetnici sa područja Grada Đakova, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema  mogu doprinijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

IV.

Pravo predlaganja imaju:

-          institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture.

V.

Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova obavezno sadrže sljedeće podatke:

-          naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

-          podatke o kandidatu (životopis),

-          obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

 

VI.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

VII.

Prijedlozi kandidata za predsjednika i članove Kulturnog vijeća Grada Đakova nogu se predati najkasnije do 12. studenoga 2013. godine na adresu:

 

Grad Đakovo

Odjel za društvene djelatnosti s naznakom

(Prijedlog članova Kulturnog vijeća Grada Đakova)

Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

 

KLASA: 610-01/13-01/35

URBROJ: 2121/01-04-01-13-2

Đakovo,  22. listopada  2013.g.

IZBORNIK